Historie MO

 

  Rybářské spolky sdružující zájemce o rybářský sport vznikaly již za Rakouska-Uherska, jejich poslání bylo přibližně stejné jako dnes  -  chránit ryby jako přírodní bohatství před nepříznivými vlivy civilizace.

 

  V rybářských revírech určených ke sportovnímu rybolovu regulovat odlov, získávat z vlastních zdrojů rybí násadu a tuto uvážlivým způsobem vysazovat tam, kde nastal z různých důvodů její úbytek nebo se jí nedostává.

 

  Nelze podcenit ani společenskou úlohu rybářských spolků. Byly vždy jedny z nejorganizovanějších a nejmasovějších společensky vážených organizací měst a vesnic.

 

  Na Českokrumlovsku působil Německý spolek do 8.6.1945. Tímto dnem byl  tento spolek zrušen a ustaven Český sportovní rybářský spolek v Českém Krumlově. Byl jmenován výbor, jak je patrné z  dochovaného pamětního dokumentu.

 

  První ustavující Valná hromada tohoto spolku se konala 28.6.1945 v hotelu Růže za přítomnosti 19 členů. Úkolem bylo převzít od německého spolku veškerou agendu, nájemní smlouvy a založit nový Český rybářský klub v Českém Krumlově. Na Valné hromadě bylo zvoleno předsednictvo a výbor klubu. Současně byly stanoveny podmínky a omezení při výkonu rybářského práva na některých revírech. V závěru Valné hromady byl schválen název pro ustavený spolek " Sportovní rybářský spolek v Českém Krumlově ."

 

  Již tehdy bylo nutné chránit vody před pytláky, proto v září roku 1945 byli jmenováni první porybní pan Josef Čížek a pan Karel Krejčí, který byl zároveň jmenován zarybňovacím starostou, jako dobrý odborník v rybářsjkých záležitostech. Dne 19. října 1945 byl spolkem schválen a vydán rybářský sportovní řád a směrnice pro vydávání povolenek. Současně probíhalo intenzivní jednání o prodloužení nájemních smluv s majiteli vodních toků a rybníků. Koncem roku 1945 čítal spolek již 107 členů a jeho působnost byla velmi rozsáhlá. Rybník Olšina, Městský rybník v Českém Krumlově, přídolské rybníky, zahrádecké rybníky, vyšebrodské rybníky, rybník v Mirkovicích a další. Kromě rybníků obhospodařoval spolek i následující toky :

 

Vltava  :

1. Od dřevěného mostu v Černé v Pošumaví k ústí Červeného potoka v Dolní Vltavici - po obou březích ( 7 km).

2. Od Červeného potoka až k Ježovu potoku, který sevlévá na pravé straně řeky Vltavy - pouze levý břeh  (4 km).

3. Od pískovny pod Frymburkem v katastru Přední Výtoň přes Loučovice, Vyšší Brod, Rožmberk, Větřní, Český Krumlov až k ústí potoka Jílkova - po obou březích  (48 km).

4. Potok Olše od železniční tratě u dvora Olšova až k ústí do řeky  ( 8 km ).

Potoky pstruhové sportovní:

1. Hořický potok od vojenského pásma až  k bývalému  mlýnu č.p. 30 v Novosedlech  ( 9 km ).

2. Lhotský potok od vzniku až k ústí do Hořického potoka nad Čertovým mlýnem ( 4 km ).

3. Velkostáženský potok a Sušský potok. Spojují se pod Svérázem až k ústí do Vltavy  ( 9 km ).

4. Bělenský potok od vzniku od vzniku podél silnice na Neslbach až k ústí do Vltavy ( 6 km ).

5. Rožmitálský potok od vzniku přes Rožmitál až k ústí do Vltavy, asi 3 km nad Brannou ( 5 km ).

6. Seiferův potok od vzniku podél silnice na Horní Dvořiště až k ústí do Vltavy  ( 5 km ).

7. Černý potok od vzniku přes obec Blatnou až k ústí do Vltavy nad Frymburkem  ( 6 km ).

   Celkem pstruhové potoky sportovní 111 km.

 

    Dne 17. února 1946 se konala Valná hromada, na které byl přítomen vážený odborník v rybářství pan odborový rada  T e j č e k. Byly stanoveny tyto lovné míry :

    - štika  55 cm, pstruh obecný  28 cm,lipan podhorní 30 cm, kapr 35 cm. V jednom dni bylo možno si ponechat z ulovených ryb - 2 štiky, 2 kapry, 3 velké okouny (přes 0,5 kg) a neomezený počet podružných ryb jako malých okounů, tloušťů, bělic, parem.

 

    Zápisné pro nové členy bylo stanoveno     50,- Kčs

    Roční členský příspěvek                           100,- Kčs

    Povolenka                                                  100,- Kčs

 

    Na závěr této valné hromady byl pan rada Tejček  přijat za čestného člena člena spolku. Poděkoval a sdělil , že je pro něj čestné členství v Rybářském spolku v Českém Krumlově vyznamenáním. Apeloval na přítomné rybáře, aby vždy jednali jako praví sportovci ve prospěch spolku. Místa schůzí výboru a předsednictva byla různá - hotel U města Vídně, hotel Růže či Městský Hotel.

 

      Z dokumentace pro názornost lze uvést hospodářský plán pro vysazování rybích násad z roku 1949 :

kapr                     450 kg                 15 750,- Kčs            kg 35,-

lín                        675 kg                 20 250,- Kčs                 30,-

cejn velký            585 kg                 12 285,- Kčs                 21,-

štika  p.           50 000 ks                   3 000,- Kčs

štika  n.             3 000 ks                   1 350,- Kčs

bílá ryba            3 400 kg                 30 600,- Kčs                   9,-

pstruh              80 000 ks                  14 400, Kčs

 

Celkový náklad vysazených ryb činil 97 635 ,- Kčs.

 

    Tolik z historie a počátků činnosti Rybářského spolku v Českém Krumlově.

 

        Následně byl spolek začleněn do Národní fronty a i v rybářské organizaci byla prosazována vedoucí úloha KSČ. Návrh členů výboru byl předkládán městskému výboru KSČ k posouzení a teprve potom mohl být výbor zvolen na Výroční konferenci. Název rybářský spolek byl zrušen. Vznikl Československý rybářský svaz - místní organizace Český Krumlov. Činnost výboru byla obdobná jako dnes. Ostraha vod, zajištění rybí násady do obhospodařovaných vod a zdárné vedení organizace.

      Začalo se mluvit o stavbě Lipna a začal nerovný boj o získání této přehrady do obhospodařování českokrumlovské organizace.

Několik slov k Lipnu : začátek výstavby hydrocentrály v roce 1955, hráze 1956 , tunelu v roce 1959. Montáže turbin byly dokončeny v roce 1959. Předběžné napouštění začalo v 12.2.1958 a za jediný den jarního tání se zvedla hladina o 1,5 metru a byla odpuštěna. Samotné napouštění nádrže začalo 12.10.1958. Koncem října jiždosahovala hladina k Jenišovu před Horní Planou.

 

Jak sportovní rybáři o Lipno přišli?

    Při projednání usnesení ÚV KSČ o zvýšení zemědělské výroby a využití všech neplodných ploch, přijala členská schůze závodní organizace KSČ na Státním rybářství n.p. v Nových Hradech v Jižních Čechách dne 8.5.1959 usnesení upozornit ÚV KSČ na současný neuspokojivý stav hospodaření na nově vybudované údolní nádrži Lipno a na možnosti jejího lepšího využití.

Lipno tedy začalo obhospodařovat Státní rybářství. Cena povolenky byla 90,- Kčs. Později  100,- Kčs a za lov z loďky se platilo 120,- Kčs. Byl povolen motorový pohon lodí. V 60 letech převažoval lov štik a okounů. byl povolen zimní lov dravců "na dírkách". Pod Pernekem byly hojné úlovky mníka. Postupem času přibýval candát a především kapr. Statut Lipna později zakázal používání motorů.

    V roce 1975 vyslovila naše místní organizace souhlas se  Statutem  a vstupem do společného rybolovu a hospodaření v rámci Jihočeského kraje. Důvody byly především ekonomické. MO nebyla schopna zajistit finanční prostředky na zarybnění obhospodařovaných vod. Dále to byl zájem našich členů zachytat si  i na  jiných revírech v kraji na jednu cenově dostupnou povolenku.

   

      Stejně jako na počátku vzniku se schůzová činost organizace  odbývala v restauracích a to až do roku 1981, kdy jsme dostali do pronájmu místnost ke zřízení klubovny v Kájovské ulici. Byl to úspěch, přestože některé problémy při řízení velké organizace  trvaly dále. Bylo snahou získat  do vlastnictví objekt a vybudovat rybářskou základnu pro 1 800 členů.

        Příležitost se naskytla v roce 1984, kdy Městským národním výborem v Českém Krumlově nám byly nbídnuty k rekonstrukci dvě budovy téměř rozpadlé. Na Ostrově 86 a mlýn ve Starých dobrkovicích. Výbor MO zvolil budovu Na Ostrově 86. Následovalo uzavření smlouvy s tím, že z řad rybářů budou vyčleněni odborníci pro řízení rekonstrukce. Stali se jimi :

- projektant                            Ing. architekt Mareš   SUMRO Praha

- hlavní stavbyvedoucí          Bohumír Karlíček

                                              Robin Schinko

- technický dozor investice    Erich Schinko.

 

    Ještě v roce 1984 začaly počáteční práce - čištění objektu a úpravy okolního terénu. Po čtyřech letech usilovné a obětavé práce rybářů a díky pochopení čelných představitelů tehdejšího MěNV, který rekonstrukci financoval  - Ing. Kučera  - vedoucí výstavby a pana Hody - předsedy MěNV, byla stavba zkolaudována a předána MO jako její majetek. Dne 18. 5 1988 nastalo slavnostní stěhování z Kájovské ulice a prvním správcem budovy se stal pan Dalibor Veselý a po něm až donedávna pan Miroslav Bradáč. Místní organizace a výbor tak získali velmi dobré zázemí.

 

    Dekretem MZ z 13. května 1993 se Lipno vrací do obhospodařování ČRS. Vpravdě historický, svým obsahem ojedinělý dokument, kdy v podmínkách demokracie v Čechách rybáři něco získávají. Většinou totiž  v rámci restitucí  a odkupů ztrácejí. Naše organizace nežije na výsluní různých úřadů a institucí. Přišli jsme o některé vodní plochy a bylo snahou nám vzít i více. Byly podniknuty  konkrétní kroky i k odebrání klubovny - objektu  v majetku MO. Naštěstí se tak nestalo a věřte, že uhájit náš majetek a získat další i třeba jen do pronájmu nebylo a není jednoduché.

 

Autor   Mgr. Jiří Krýsl,  dlouholetý předseda MO.